Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Sportometodai.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Sportometodai.lt – 1) Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo MB Sporto Metodai, juridinio asmens kodas 304990912, korespondencijos adresas Tvenkinių g. 4 Kauno r. Šakių k. LT-47413. 2) elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.sportometodai.lt.

1.2. Pirkėjas – 1) juridinis asmuo; 2) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 3) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Sportometodai.lt kartu.

1.4. Sportometodai.lt partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Sportometodai.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Sportometodai.lt užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Sportometodai.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Sportometodai.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Sportometodai.lt. taisyklės“.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Sportometodai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.8. Privatumo politika – Sportometodai.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Sportometodai.lt.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Pažymėję Jūs sutinkate su Sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Sportometodai.lt teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Sportometodai.lt susijusios sąlygos.

2.2 Sportometodai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.3 Pirkti Sportometodai.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 1.8. punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Sportometodai.lt.

2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) registruojantis ir perkant Sportometodai.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Redakcija: 13 - 2016.11.03 (nuo 2017.01.01)) ir Taisyklių priedu “Privatumo politika“.

2.4.1 Pirkėjas privalo susipažinti su Sportometodai.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

2.5 Pirkėjas gali užsisakyti prekes Sportometodai.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

2.5.1 internetu užsiregistruodamas, sukurdamas Paskyrą Sportometodai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2.5.2 internetu nesiregistruodamas Sportometodai.lt;

2.6 Sutartis tarp Pirkėjo ir Sportometodai.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina susipažinęs su galiojančiomis Taisyklėmis, patvirtina mokėjimą.

2.7 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Sportometodai.lt duomenų bazėje.

2.8 Sportometodai.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

2.9 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Sportometodai.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir privalo sumokėti už jas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Sportometodai.lt.

3.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Sportometodai.lt ir pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.4 Pirkėjas Sportometodai.lt registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius., Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

3.5 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Sportometodai.lt el.paštu info(eta)sportometodai.lt. Sportometodai.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Sportometodai.lt ir turi teisę laikyti, kad veiksmus Sportometodai.lt atliko Pirkėjas.

3.6 Sportometodai.lt įrašinėja Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) slapukus (angl. "cookies") norėdamas teikti visavertes paslaugas Sportometodai.lt svetainėje. Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti Sportometodai.lt lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi ir gali ištrinti įrašytus slapukus.

3.7 Pirkėjas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios Sportometodai.lt funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos

3.8 Pirkėjas, naudodamasis Sportometodai.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Sportometodai.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

4.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Sportometodai.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Sportometodai.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Sportometodai.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Sportometodai.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti Sportometodai.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.3 Sportometodai.lt turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 5.5.1 ar 5.5.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 val.

4.4 Jei Sportometodai.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

4.5 Sportometodai.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Sportometodai.lt rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4.6 Sportometodai.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

4.7 Sportometodai.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo.

4.8 Sportometodai.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Sportometodai.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Sportometodai.lt teikiamomis paslaugomis.

4.9 Sportometodai.lt įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

4.10 Sportometodai.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Sportometodai.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus atvejus.

4.11 Sportometodai.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 6 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

4.12 Sportometodai.lt, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Sportometodai.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1 Prekių kainos, nurodytos Sportometodai.lt prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes Sportometodai.lt.

5.2 Prekių kainos Sportometodai.lt yra nurodytos įskaičius PVM.

5.3 Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą.

5.4 Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

5.5 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti dviem būdais:

5.5.1 naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas - tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje Paysera sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

5.5.2 išankstiniu bankiniu pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

5.6. Atsiskaitydamas 5.5.1. ir 5.5.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais po apmokėjimo už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudoti terminas ir prekių grąžinimas ir keitimas

6.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Sportometodai.lt“prekių grąžinimo taisyklėmis”, sudarytomis remiantis LR civilinio kodekso 6.363, 6.364 ir 6.338 straipsniais ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

6.2 Kiekvienos Sportometodai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.3 Sportometodai.lt neatsako už tai, kad Sportometodai.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.4 Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, Sportometodai.lt prekėms suteikia LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje numatytą 2 metus galiojančią daiktų kokybės garantiją: nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, Sportometodai.lt atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas.

6.5 Sportometodai.lt neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

6.6 Pirkėjas dėl garantinio aptarnavimo ir grąžinimo/keitimo turi kreiptis į Sportometodai.lt elektroniniu pašto adresu info(eta)sportometodai.lt. Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi priežastis, būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų/keičiamų prekių kodus bei pavadinimus. Jei buvo išduotas garantinis talonas, būtina prisegti jo kopiją.

6.7 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.8 Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis ir grąžinimu bei keitimu pateikiama Sportometodai.lt“prekių grąžinimo taisyklėse” skyriuje „Prekių grąžinimas”.

7 Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.4 Jei Pirkėjas nesutinka su Sportometodai.lt parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl Sportometodai.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba(eta)vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

7.5 Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Produktas pridėtas į mėgstamus
Produktas pridėtas palyginimui

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) norint užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei statistinių duomenų rinkimui. Sutikdami naršykite toliau arba spauskite mygtuką Sutinku